top of page
Search

Tre verbalforslag


I formannskapet i dag fremmet vi tre såkalte verbalforslag på vegne at Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet.

Disse er nå ute på høring og skal sluttbehandles i kommunestyret 16. desember.


Tillitsreform

Når medarbeiderne gis frihet og faglig tillit, får vi bedre tjenester for innbyggerne. Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet vil at våre ansatte skal ha en arbeidshverdag som preges mindre av rapportering og byråkrati for å frigjøre mer tid til direkte tjenesteyting. Vi ber rådmannen legge fram en sak som peker på aktuelle enheter for å starte en tillitsreform i tett dialog med tillitsvalgte, ansatte og tjenestemottakerne.


Frist 10. mars 2021


Brøyting i boligområder

Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet vil ikke akseptere redusert vedlikehold i boliggatene og veier. Budsjettrammene på området synes knappe, og derfor er det viktig å påpeke dette. Bilister, syklister og fotgjengere har krav på et skikkelig vintervedlikehold. Dårlig brøyting og strøing av veier og gangveier betyr dårlig fremkommelighet, flere ulykker og sosial isolasjon for folk som har vanskelig for å bevege seg utenfor egen bolig når veiene er dårlig brøytet.


Hovedutvalg for teknikk skal umiddelbart varsles hvis vedlikeholdet av økonomiske grunner ikke kan holdes på et akseptabelt nivå.


Politikk for ytterkantene i Orkland

Orkland kommune skal alltid ha ytterkantenes behov og ønsker i fokus når økonomiske avgjørelser tas.


Det er viktig at også disse områdene tilgodesees, ja, kanskje enda viktigere enn i de sentraler områder av kommunen. Redusert tilbud på basistjenester, så som skole, helse og omsorg, vil få store negative ringvirkninger. Det kan medføre redusert, eller ingen tilflytting, av mennesker og næringsliv. Dette vil i sin tid gå ut over tilbud innen kultur og handel.


Så langt som mulig bør kommunale tjenester også stedfestes til de gamle kommunesentrene.


Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet ber rådmannen fremlegge en sak der man konkret peker på tjenester som kan beholdes i kommunes ytterkanter.


Det bør også problematiseres på områder og tjenester som står i fare for å måtte reduseres og/eller avvikles på grunn av bl.a. befolkning og økonomi. Og i samme sak peke på måter hvor kommunen, om mulig kan unngå dette.


Frist 1. juni 2021

Recent Posts

See All

Plass på sykehjem/ helsetun

«Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman», skriver Åse-Marie Nesse. Det er en ønskesituasjon, men i dagens eldreomsorg, også i vår kommune, er dette vanskelig.

Samboergaranti

For par som har levd sammen et helt liv er det sårt og ganske så utenkelig at de må skilles og bo hver for seg nå den ene parten blir så svak eller syk at hun eller han må på kommunalt sykehjem. Det å

Nytt styre

Pensjonistpartiet Orkland har avholdt årsmøte, og styret for 2022 er følgende: Øverst fra venstre: Reidar Samskott, Anne Grethe Thorstensen, Mait W.Danielsen (kasserer), Johnny Danielsen, Janicke An

Comments


bottom of page