top of page

BOFORHOLD

Boligpolitikk – integrering – singel/ensligpolitikk

Pensjonistpartiet Orkland vil:

• at Husbankens rammer økes slik at større grupper kan få boliglån og mulighet til å skaffe seg en verdig bolig
• at unge førstegangsetablerende skal sikres startlån som kan håndteres
• at kommunen skal medvirke til å skaffe mer permanente boliger til personer med ulike utfordringer
• at midlertidig husvære kun skal benyttes i akutte situasjoner
• arbeide for tilpasset boforhold for alle med behov 
• ha et mottak av flyktninger som står i forhold til kommunens muligheter for integrering
• legge til rette for en god og inkluderende integrering av flyktningbarn, med et aktivt samarbeid mellom kultur, fritid, skole, barnehager, NAV og foreldre
• motarbeide rasisme og diskriminering av enhver innbygger i kommunen
• at kommunen utarbeider og fremlegger en mottaks- og integreringsplan med jevnlig evaluering
• arbeide for å bedre den økonomiske situasjon for single/enslige gjennom skatte/særfradrag
• ha egne støtteordninger for enslige forsørgere som har barn under 18 år, slik at idrett og fritidsaktiviteter ikke blir et for stort økonomisk løft
• arbeide mot sentrale myndigheter med sikte på å justere pensjonene i trå med lønnsøkningen i det ordinære arbeidsliv

familie

OPPVEKST

OMSORG

BOFORHOLD

MILJØ

UTVIKLING

bottom of page