top of page

MILJØ

Veier – forurensning – støy

Pensjonistpartiet Orkland vil:

• prioritere en forsert utbygging av gang og sykkelveier i hele kommunen
• prioritere en forsert utbygging av gate og veibelysning i hele kommunen
• ha en nivåheving av sommer og vintervedlikehold på både veier og fortau
• forsere asfaltering av kommunens veier for å innhente etterslepet
• ha bedre sikring med gang og sykkelveier der det ferdes barn og eldre
• gå inn for en oppgradering av veinettet ved større industrielle utbygginger
• ha sterkt søkelys på å fjerne både større og mindre forurensningskilder i vår kommune
• støtte utbygging av miljøvennlig, fornybar og forurensningsfri energi
• arbeide for en utvidelse av fjernvarmenettet
• stille krav om godkjent støyskjerming ved veiutbygging og industriell utbygging
• arbeide for å bedre støyskjerming i støyutsatte boområder
• ha stort fokus på miljø ved alle utbygginger, både industri og boligbygging
• utarbeide en trafikksikkerhetsplan som omfatter hele kommunen
• ordning med tilskudd private veier. Lage en hensiktsmessig og rettferdig ordning til dette tiltaket
• nei til videre utbygging av vindkraft i kommunen
• kommunalt tilskudd til løypekjøring

OPPVEKST

OMSORG

BOFORHOLD

MILJØ

UTVIKLING

Country Road
bottom of page