top of page

OMSORG

Helse – pleie – sosialtjenester

Pensjonistpartiet Orkland vil:

• støtte idrettsaktivitet blant barn og ungdom som en av de beste aktørene i det forebyggende helsearbeidet
også tilrettelegge aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre
at alle som har behov for sykehjemsplass, skal ha rett til dette på nærmeste tilhørende helsetun
arbeide for å øke antall sykehjemsplasser i hele kommunen
arbeide for å sikre kommunelegeordningen i hele kommunen
i samarbeid med f.eks. Frivillighetssentralen sette inn tiltak for å motvirke ensomhet.
arbeide for et tilstrekkelig antall legestillinger og helsearbeidere med geriatri som spesialfelt
at demensomsorgen må utvides og styrkes med særlig vekt på økt aktivisering
at trygghetsalarmer skal gis gratis til alle som har et medisinsk eller sikkerhetsmessig behov
at kommunen skal gi foresatte med ansvar for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming tilbud om avlastning
prioritere ordningen med personlig assistent og støttekontakter for denne gruppen
ha tilrettelagt arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne
arbeide for at funksjonshemmede og pårørende får medbestemmelse over valg av boform
at Orkland kommune får et koordinert og formålstjenlig sosialtjenestetilbud for innbyggerne
at sosialtjenestetilbudet skal være tilpasset brukerens behov, på tvers av lovverk og tjenesteytere
arbeide for økt brukermedvirkning, koordinert tjenestetilbud og at innbyggerne får rett hjelp til rett tid
fjerne egenandelene på hjemmehjelptjenester for minstepensjonister
ha flest mulig heltidsstillinger i helse og omsorgssektoren. Det skal svært spesielle omstendigheter til at kommunen lyser ut små brøkstillinger.
heve kompetansen ved de enkelte helseinstitusjoner
gi tilbud om fast hjemmebesøk etter fylte 75 år med formål å tilrettelegge for fremtidig pleie og omsorgsbehov
gi en «samboergaranti» som gjør at eldre ikke må skilles fra hverandre når den ene må flytte på sykehjem
verne om lokalsykehuset slik at det fremdeles fremstår som et godt og trygt tilbud til Orkland med omland
opprettholde institusjonskjøkkenene

OPPVEKST

OMSORG

BOFORHOLD

MILJØ

UTVIKLING

munter pensjonister
bottom of page