top of page

UTVIKLING

By- og bygdeutvikling – kultur - industri – handel

Pensjonistpartiet Orkland vil:

• arbeide for en miljøvennlig utvikling med gode bo og oppvekstsvilkår i hele kommunen
• ha en konsentrert bykjerne med parker, friområder, handel og boliger 
• de særegne boligområdene som f.eks Nerøra og Bjørnli må bevares og videreutvikles 
• bidra til å videreutvikle alle tettstedene i kommunen
• tilby et tilstrekkelig antall lærlingeplasser i kommunen
• støtte frivillighetssentralene i hele kommunen
• styrke kollektivtilbudet internt i hele kommunen
• tilrettelegge for et variert tilbud av butikker, kafeer og spisesteder
• opprettholde landbruksstrukturen i kommunen og arbeide for en levedyktig jordbruksnæring
• arbeide for å høyne statusen for landbruket og fiskeriyrket og motivere unge til å satse på disse yrkene
• arbeide for å styrke kulturelle aktiviteter, ivareta og videreformidle innbyggernes kulturarv
• påse at kommunens kirker og kirkegårder blir ivaretatt på en tilfredstillende måte
• arbeide for et alternativt seremonilokale
• at kommunen gir tilskudd til kremasjon der dette er et ønske, så lenge kremasjonen må foregå iTrondheim
• tilrettelegge for en videre industriutvikling i hele Orkland
• videreføre Orkanger som et handelssentrum
• godta eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk og kraftnett
• vil arbeide for at det bygges kino, bibliotek og kulturhus i området Rømme

appelsinblomst

OPPVEKST

OMSORG

BOFORHOLD

MILJØ

UTVIKLING

bottom of page