top of page
Search

Handlingsplan 2023-2026 med budsjett 2023.


Forslag fra Pensjonistpartiet Orkland, lagt fram på Kommunestyremøte 21.12.22.

Bakgrunn for vårt forslag:

Pensjonistpartiets politikk innebærer å utvikle samfunnet gradvis for å bevare grunnleggende verdier og sikre en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å ta vare på, videreutvikle og modernisere det gode som allerede finnes. Vi vil motsette oss nedbygging av basistjenester for innbyggerne.


Dette er blant annet bakgrunnen for vårt endringsforslag til budsjettet.


I kommunaldirektørens budsjettforslag er det skissert en del kuttforslag som ikke er i tråd med vår tilnærming til lokalpolitikken. Derfor fremmer vi et endringsforslag som tar utgangspunkt i kommunedirektørens forslag.


Vi ønsker å opprettholde strukturen når det gjelder tjenester i hele kommunen. Fullverdige omsorg- og skoletilbud i hele kommunen er limet som få folk til å bo i området. Det vil også være dette som gjør at familier ser muligheten til å flytte til og bosette seg der.


Som samfunn skal vi legge til rette for gode liv for alle, enten en bor i sentrum eller ute i distriktene med respekt for de valg den enkelte tar. Trygge oppvekstsvilkår og en kvalitetsskole i hele kommunen med ambisiøse mål for alle vil alltid stå sentralt i Pensjonistpartiets politikk. Det samme gjelder omsorgstilbudene for de eldre.


En ting står fast; Orkland kommune skal være en god kommune for alle innbyggerne enten en lever og bor i sentrum eller i kommunens ytterkanter. Vi vet at å investere i befolkningens helse er lønnsomt, både for individet, samfunnet og økonomien.


I vårt forslag har vi reversert en del av de kuttene som kommunedirektøren har foreslått. Det er innen skole, helse og kjøkkendrift. Vi har også en del enkeltforslag som vi anser som nødvendig. Så setter vi av ca. 17,6 millioner til fond for bygging av nytt helsetun på Orkanger.


Driftsbudsjett 2023 og handlingsplan. Endringer i forhold til rådmannens forslag.

(alle tall i tusen) 2023 2024 2025 2026

Disponibelt

Havbruksfond (forsiktig anslått) 3 900 7 200 3 900 7 200

0,2% reduksjon netto driftsramme 2 250 2 250 2 250 2 250

Reduksjon bemanning sentraladm. 2 000 3 000 4 500 6 200

Redusert sykefravær 1 000 1 000 2 000 2 500

Strategikonferanse holdes hjemme 100 100 100 100

sum 9 250 13 550 12 750 18 250

Drift: Økt satsing

Kjøkkendrift Krokstadøra -889 -1 169 -1 169 -1 169

Beholde Lysheim skole -1 485 -3 400 -3 400 -3 400

Flere helsesykepleiere i skolen -1 600 -1 600 -1 600 -1 700

Støtte til trenings- og deltageravgifter -100 -100 -100 -200

Forbyggende tiltak mot

rus blant ungdom -200 -200 -200 -200

Lærebøker -200 -200 -200 -200

Guidetjeneste Thamspaviljongen -100 -100 -100 -100

Gratis trygghetsalarm under 2G -200 -200 -250 -500

Vedlikehold/lys ved kommunale veier -1 000 -1 000 -500 -500

Sommeråpen barnehage/SFO -600 -600 -600 -600

Ekstra nattvakt, Helsesenteret Krokstadøra -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Bevilgning til Ungdomsrådet -200 -100 -100 -100

Fond nytt Helsetun Orkanger -1 676 -3 881 -3 531 -8 581

Sum økt satsing -9 250 -13 550 -12 750 -18 250


Kommentarer til de enkelte endringsforslagene.


Økte inntekter:

Havbruksfond. Her har kommunedirektøren satt estimerte inntekter på fond og ikke tatt disse inn i driften. Jamf. notatet side 24.


Vi har tatt inn de summene som kommunedirektøren har lagt inn i handlingsplanen. Det skrives at beløpene er usikre, men 25.11. skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding at overføringene til dette fondet er økt med 800 mill. «Den ekstra bevilgningen sikrer at vertskommunene for havbruksnæringen kommer bedre ut enn tidligere år.» skriver de.


0.2% reduksjon av driftsrammen. Denne reduksjonen er marginal i et så stort totalbudsjett. Netto bevilgning drift kommer frem i tabell på side 105 i notatet. Vår reduksjon utgjør 2,25 mill. Kommunedirektøren må konkretisere nærmere hvor disse beskjedne kuttene må komme. Det kan være ved effektivisering av driften, eller ved konkrete tiltak.


Reduksjon av bemanning ved sentraladministrasjonen: Med en såpass topptung og stor administrasjon, burde det være mulig å redusere rådmannens stab en del. I vårt forslag har vi antydet dette til 2 stillinger første året, og deretter en svak ytterligere reduksjon. Vi mener 5-6 stillinger i løpet av perioden. Av 57 stillinger totalt burde dette være mulig. Og en del av hensikten med sammenslåingen var effektivisering og gode og bedre tjenester til den jevne innbygger. Og det er rett og rimelig at kutt også rammer toppen av bemannings-pyramiden, like gjerne som bunnen.


Reduksjon av sykefraværet: Fraværet har over lang til vært svært høyt. De siste par årene har vi hatt epidemi, men dette er nå over. Så nå burde sykefraværet være på tur ned til et akseptabelt nivå. På side 16 i notatet vier kommunedirektøren dette stor plass. Og flere tiltak nevnes. Bl.a. at en skal følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2022. Den 21.11.22 har avisa ST følgene overskrift: «Skårer svært høyt i fersk undersøkelse: Dette er et eksepsjonelt resultat.» Og godordene sitter løst i intervjuene i samme artikkel. Og det skulle bare mangle. Resultatene er nesten ikke til å tro. 94 % trives svært bra på arbeid mens 91 % gleder seg til å gå på jobb. Da bør dette vises i fraværsstatistikken. Og da vil det være nødvendige besparelser å hente. I notatet leser vi sykefraværet Orkland 50 millioner i året i direkte fraværskostnader. I tillegg kommer kostnadene med dårligere tjenester. Vi har lagt inn en beskjeden besparelse på 1 mill i året. Det viser at vi tror på jobben med å få ned sykefraværet.


Strategikonferansen: Orkland har et bra rådhus med nødvendige fasiliteter til å avholde konferanser. Derfor synes vi at det ikke er rett å dra utenom kommunen for å avholde egen konferanse. Samt å bo og spise på hotell. Slett ikke når det må skjæres ned på tjenester til svake grupper.


Satsingsområder:

Kjøkkendrift Krokstadøra. Her viser vi til et detaljert notat som er sendt til alle partier den 20. november fra de ansatte på helsesenteret. Det er ikke mye å legge til der.


Tar likevel med slutten av notatet: «Og til slutt litt følelser: Kjøkkenet er hjertet på omsorgssenteret, det betyr mye for alle som har sitt virke her og for de som bor her. Det er allerede kuttet ned mye på Snillfjord Omsorgssenter, og vi mener vi har vært med og bidratt. Uroen rundt slike ting påvirker arbeidsmiljøet, det fører til bemanningsflukt og påfølgende utfordring med rekruttering. Det skapes også uro i beboergruppa. De leser i media, og blir engstelige, de er bekymra.


Modig, klok og nær. Nå gjelder det for politikerne å være alt dette - for sammen bygger vi Orkland!»


Behold Lysheim Skole: Vi sier nei til nedlegging av Lysheim skole. En viktig hjørnestein i et lite lokalsamfunn. Prinsipielt er det å legge ned grendeskole et særs dårlig tiltak, hvis ikke kommunens visjon er at unge folk skal flytte inn til sentrum. Dette skaper i alle fall ikke bolyst ute i distriktene. En grendeskole som f.eks. Lysheim er utrolig viktig for bygda. For her er det ikke bare undervisning som foregår i skoletiden. Her er et møtested for ungene, ulike arrangementer foregår ellers og området blir flittig brukt av mange.


Å sentralisere skoletilbudet vil også medføre lang reisevei for småungene da distansen er godt over 2 mil hver vei på en svingete vei med dårlig standard.


Støtte til treningsavgifter og deltageravgifter: Det er opprettet en post i det kommunale systemet som er beregnet på slik støtte. Denne posten er på kr. 200.000, - pr. år. Vi vil styrke denne i og med at behovet øker, bl.a. ved stigende tilgang på flyktninger. Vi øker posten med kr. 100.000,-.


Gratis trygghetsalarmer for de med inntekt under 2G: Disse gruppene må betale kr. 1056,- pr år ifølge kommunedirektørens notat. Dette merkes for de med lav inntekt. Det er om lag 200 personer i denne kategorien. Vi mener at disse ikke skal betale noe. Vi mener også at med inntekt over 2G på sikt skal få redusert leie. Vi legger inn nødvendige midler til dette i budsjettet.


Ekstra nattvakt på Helsesenteret på Krokstadøra: Dette har vært en betent sak. Vi har fått et langt spørsmålsbrev fra verneombudet på stedet, som vi har svart på. De ansatte fortviler, og skjønner ikke at det er lov med bare en på vakt om natten. Saken har også vært drøftet i hovedutvalget, og så vidt vi har skjønt er det konkludert med at dette er innenfor lovverket.


Uansett så skjønner vi at dette er uholdbart. Både for de som alene går disse vaktene og for de som er beboere om det skulle skje en ulykke. Brann eller alvorlig sykdom. Vi ønsker at det skal være to på nattvakt hele året.


Guidetjeneste Thams Paviljongen: Vi legger inn kr. 100.000,- til omvisere i sommersesongen. Det bør være en slik tjeneste i tiden mellom 20. juni og 20. august. Dette er et arbeid som er et godt opplæringstilbud for ungdom som søker feriearbeid i kommunen.


Det har vært jobbet med markedsføring av paviljongen i fem år. Greier vi ikke å holde den åpen i sommersesongen får vi mange misfornøyde besøkende og markedsføringsarbeid gjennom fem år er bortkastet.


Flere helsesykepleiere i skolen: I dagens samfunn er dette særdeles viktig. Helsesykepleiere vi være med på å bidra til mindre ensomhet og bedre psykisk helse hos elever. Tidlig involvering vil gjøre elevene bedre rustet til å håndtere psykisk helse, stress og ensomhet. Å ha samtaler hos helsesykepleier kan virke forebyggende og vil ha en styrkende effekt. En helsesykepleier har fire til fem års utdanning og er spesialist på unges psykiske helse og seksuelle helse.


Slik det er i dag får elevene benytte seg av denne ressursen i altfor liten grad. Vi ser også for oss at helsesykepleieren kan ha undervisning i klasserommet om psykisk helse. En økt satsing på helsesykepleiere ville vi som kommune fått mye igjen for – både økonomisk og på den menneskelige plan.


Sommeråpen barnehage og SFO: Mange foreldre i industrikommunen Orkland er tilflyttere. Uten særlig nettverk og slektninger. De jobber i skiftarbeid og er avhengig i at barna er på barnehage og SFO. Det er heller ikke gitt at de får bestemme ferietidspunktet selv. Arbeidsgiver må få skiftkabalen til å gå opp.


Derfor er det viktig at vi i industrikommune nummer en har sommeråpne barnehagetilbud slik at både folk og bedrifter kan fungere som normalt. Dette til beste for den enkelte arbeidstager, bedriftene, kommunen og ikke minst barna det gjelder.


Forebyggende tiltak mot rus blant ungdom: Unge mellom 15 og 25 år er utsatt for rus. Det er all grunn til å forebygge slik at færre unge rammes. Vi behøver økt søkelys på psykisk helse og må forbygge mot rus og sørge for at flere får hjelp. Dette koster penger og vi legger inn kr. 200.000, - i alle årene i perioden. Disse midlene må gå til konkrete tiltak iverksatt av kommunens SLT-koordinator i samråd med politirådet.


Lærebøker: Svært mange av skolens lærebøker er utdaterte og slitte. Skolene har behov for en oppgradering av disse og vi legger inn midler til en utskifting. Kr. 200 tusen hvert år i perioden.


Lys ved kommunale veier: På enkelte veier/gater er det områder med manglende belysning. Dette er trafikkfarlig og lite innbydende for forgjengere. Vi setter av en pott på 1 million i 2023 og ytterligere 2 millioner i de påfølgende årene.


Bevilging til Ungdomsrådet: Dette er penger til tiltak som ungdommene selv ønsker. Det må være Ungdomsrådet som vedtar og prioriterer hva som settes i gang.


Fond nye Orkdal Helsetun: Nytt helsetun er nødvendig og må realiseres så fort som mulig. Til det behøver vi egenfinansiering. Vi setter av kr 17,6 millioner i perioden.

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

留言


bottom of page