top of page
Search

Snart valg – velg Pensjonistpartiet


Snart bare tre uker igjen! Vi ser fremover mot valget med optimisme og glede. Hvorfor?


Ved siste valg fikk Pensjonistpartiet 3 representanter i Orkland kommunestyre. Vår målsetting er 4, selv om antallet representanter i kommunestyret er redusert. Klarer vi det, da er vi sikret plass i Formannskapet. Og hvorfor skal vi ikke klare det, med den gode valglisten og det gode programmet vi har? Vi håper, men det er dere velgere som avgjør. Og vi tror at mange ønsker oss, og har tillit til oss slik at vår målsetting kan oppnås. Jeg skal forsøke å fortelle hvorfor dere bør stemme på oss, i tillegg til den erfaringen dere har med Pensjonistpartiet i kommunestyret i Orkland denne perioden.


Helse og omsorg og skole:

På kommunevalglisten har vi representanter som jobber eller har jobbet i omsorgsyrker. Det vil hjelpe oss å forstå utfordringene innen disse svært viktige områdene. Hvorfor er det usikkerhet rundt omsorgs- og skoletilbud i deler av kommunen?


I vårt program står følgende: «Som samfunn skal vi legge til rette for gode liv for alle, enten en bor i sentrum eller ute i distriktene med respekt for de valg den enkelte tar. Trygge oppvekstsvilkår og en kvalitetsskole i hele kommunen med ambisiøse mål for alle vil alltid stå sentralt i Pensjonistpartiets politikk. Det samme gjelder omsorgstilbudene for de eldre».


En annen viktig sak er at innbyggerne ikke skal være redd for å bli plassert langt borte fra hjemstedet når behovet for sykehjemsplass melder seg. I programmet vårt står det at «Pensjonistpartiet vil arbeide for at alle som har behov for sykehjemsplass, skal ha rett til dette på nærmeste tilhørende helsetun».


Man skulle tro at en relativt rik kommune som Orkland har råd til å ta vare på de eldre og de unge på en god og omsorgsfull måte. Dessverre viser det seg at det ikke alltid har vært tilfelle. Arbeidsforholdene på sykehjem er til tider dårlig, og det er ikke uvanlig at de som arbeider på sykehjem føler seg underbemannet. Som regel er det hele tiden et tidspress. Sykehjemmene i selv er greie, men en har dessverre gått til det skritt å stenge deler av tilbudet både på Krokstadøra og Hamnahaugen i Agdenes av diverse årsaker. Vi ønsker det ikke slik. Deler av Orkdal Helsetun som er gammelt og slitt. Rommene som er i drift, er i seg selv greie. Problemet er tidspresset på de ansatte og utfordringen er at det ikke er nok ansatte på jobb på sykehjemmene. De eldre får ikke det de har krav på, nemlig en respektfull måte å leve på. Slik vil ikke Pensjonistpartiet ha det.


Og som investering nr. 1 i kommende periode er et nytt sykehjem. Planer for dette er allerede tverrpolitisk lagt. Vi står fast på det og vil ikke sette det til side for andre prosjekter.


Når det gjelder skole så ser vi frem til resultatet av de bevilgningene som er gjort på Orkanger. Ideelt sett, så burde det bygges en ny skole her, men økonomien tillater ikke det. Skulle vi gått for det, ville det vært nødt til å innføre eiendomsskatt, med de uheldige følger det ville hatt for privatøkonomi og næringsliv.


Kultur:

For at en kommune skal tiltrekke seg innbyggere og rekruttere fagfolk må det selvfølgelig være arbeidsplasser. Det har vi, og flere får vi, i Orkland. Planene er både store og mindre, men en utfordring er å få disse arbeidsplassene etablert utenom Orkanger/Fannrem.


Men dette er ikke nok. Vi må være en kommune som kan tilby innbyggerne noe på fritiden. Idrett, kunst og kultur. Idrettsanlegg er godt utbygd i kommunen. Men på kultursiden mangler noe vesentlig. Nemlig et fullverdig kulturhus. I vårt program står følgende: «Pensjonistpartiet Orkland vil arbeide for at det bygges kino, bibliotek og kulturhus i området Rømme.»


Og dere vet ut fra erfaring at dette er noe vi brenner for. Vi minner dere på vårt engasjement da denne saken var aktuelt for en del år siden. Dessverre gikk muligheten fra oss da, men det kommer nye muligheter. Forhåpentligvis i et tett samarbeid med private aktører. Da kan muligheten åpne seg. Og det er kun slik et slikt prosjekt kan realiseres.


Primærnæringer:

Selv om Orkland er industrikommune nr. 1 så har ikke vi glemt primærnæringene. Dette er viktige næringer i kommunen. Især når vi regner med arbeidsplasser som følger av landbruket. Men rekrutteringen til primærnæringene har hatt og har utfordringer. I vårt program setter vi fokus på dette og skriver:


«Pensjonistpartiet Orkland vil opprettholde landbruksstrukturen i kommunen og arbeide for en levedyktig jordbruksnæring.


Vi vil også arbeide for å høyne statusen for landbruket og fiskeriyrket og motivere unge til å satse på disse yrkene»


Andre saker:

Slik kunne jeg fortsette å skrive. Område for område. Det ville bli for langt. Les heller hele programmet. Men en utfordring vil jeg ta med før jeg slutter. Enslige foreldre med barn som ønsker å delta i aktiviteter, for eksempel innen idrett. Disse har det mange ganger tøft. Vi ønsker ikke at barn skal ekskluderes fra fritidsaktiviteter på grunn av foreldres økonomi.


Helt il slutt: Selvfølgelig har vi tatt med vår kjernesak, selv om den strengt tatt er en sentral sak: Det gjelder den urettferdige underreguleringen av pensjoner for gifte og samboende pensjonister. Der skriver vi at vi vil «arbeide mot sentrale myndigheter med sikte på å justere pensjonene i trå med lønnsøkningen i det ordinære arbeidsliv». Det skulle være en selvfølge for alle partier. Men slik er det ikke. De andre partiene har lukket øynene og latt dette skje. Selv om det har vært noen positive tendenser den senere tid.


Kjære leser; du er vel lei store ord. Jeg forstår hvis du sier; Alvorlig talt, politiker, vi ber bare om dette: Kom og rydd opp i dette her! Og ikke la det bare bli med prat. Vi er parat, men for å følge opp saker må vi bli større slik at vi kan sette makt bak våre krav. Det kan dere gjøre noe med.


Godt valg.


Torstein Larsen

Første kandidat Pensjonistpartiet Orkland.

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, b

Comentarios


bottom of page