top of page
Search

Årsmøte i Pensjonistpartiet OrklandJohnny og Mait W.Danielsen ble takket av etter henholdsvis 10 og 9 år i styret. Mait har fungert som kasserer alle disse årene. Takk for innsatsen begge to!

Tirsdag 23.januar var det årsmøte i Pensjonistpartiet Orkland, og vi synes det var ett godt oppmøte av medlemmer som kom. Vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesaker, som eksempel årsberetning, regnskap, budsjett og valg, og så hadde vi en fin politisk diskusjon rundt saker som opptar oss for øyeblikket. Det ble blant annet diskutert fram en enighet om et forslag til politisk uttalelse. Den lyder som følger:


"Forslag til politisk uttalelse på vårt årsmøte


Pensjonistpartiet stiller seg på naturens side.


Orkland er en industrikommune. Til drift og utvikling av industri kreves kraft. Jo mer industri, dess mer kraft. Og kraft er et knapphetsgode. Det mest nærliggende i vårt område er bygging av flere vindturbiner.


Utbygging av det store prosjektet i Ustmarka er forespeilet å gi opp til 2500 arbeidsplasser. Det sies at allerede neste år starter byggingen av Elinor Batteries som blir liggende i den grønne industriparken Eiktyr i vår kommune. Og argumentene er mange. Mange arbeidsplasser. For samfunnet som helhet er det at industrien som skal bygges der er grønn og miljøvennlig. Så langt høres dette forlokkende og bra ut.


Pensjonistpartiet Orkland tillater seg å være skeptisk. Dette på grunn av behovet for energi. Det vil si tilgang på fornybar energi. Det er en forutsetning for å løse klimaproblemene og for å utvikle ny industri og batterifabrikker. Det er slik at vindkraft blitt en stadig mer konkurransedyktig energikilde som kan bygges uten økonomisk støtte.


Derfor mener vi at et ønske om videre utbygging av vindkraft i vår kommune vil komme relativt raskt. En slik utbygging vil legge beslag på store naturområder og være til sjenanse for innbyggerne i kommunen.


Det samme vil også en utbygging av området i Ustmarka. Store områder med myr vil bli berørt og dette vil i sin tur gå ut over klimaet.


Den politiske ledelsen i Orkland legger nå opp til en debatt og en diskusjon om kraftsituasjonen i kommunen. Det synes vi er greit, hvis ikke det ikke er bakenforliggende forhold som ligger bak.


Pensjonistpartiet Orkland har programfestet et nei til videre utbygging av vindkraft i Orkland kommune denne perioden. Det står vi fast på. Vi ønsker ikke flere vindturbiner i nye områder.


Vi er også svært skeptisk til utbyggingen som snart skal skje på Ustmarka. Vi tenker på ødeleggelsen av viktige myrområder og natur for øvrig. Vi tenker også på de uheldige konsekvensene dette vil ha for infrastruktur i hele kommunen, og også på knapphet på nødvendige tjenester. Dette kan bli arbeidsplasser som kjøpes for dyrt, i dobbelt forstand.


Vi stiller oss på naturens side i disse sakene. Natur er et knapphetsgode og flere vindturbiner i fjellområder er til stor skade, for mennesker og for dyre- og fugleliv.


Vedtatt på årsmøtet i Pensjonistpartiet Orkland."


Det nye styret i partiet for 2024 ble følgende: Leder: Terje Selvnes

Nestleder. Janicke Andresen

Kasserer: Elin Randahl

Sekretær: Elin Randahl

Styremedlem: Reidar Samskott

Styremedlem Turid Mjønesaune

Styremedlem: Mary Solstad Iversen


1. Varamedlem: Tor Arne Vassli

2. Varamedlem: John Arne Dørdal

3. Varamedlem: Ellinor Lauvsnes

Revisor: Hallvard Hansen


Valgkomite:

Torstein Larsen, leder

Knut Krokdal

Elsa Heggem Larsen


4 utsendinger til Fylkesårsmøtet

Leder er selvskreven iht vedtektene

1. Terje Selvnes

2. Elin Randahl

3. Torstein Larsen

4. Turid Mjønesaune


Vara:

1. Janicke Andresen

2. Anne Sørmo

3. Tanja Solem

Recent Posts

See All

Trenger vi tenke så stort

I forvaltningsutvalgets møte den 12. mars stemte jeg som det eneste medlemmet i mot kommunedirektørens forslag til vedtak angående områdeplanen Eiktyr industripark. Årsaken til min skepsis til dette p

Vil du bli en del av laget?

Pensjonistpartiet Orkland jobber på som aldri før, og vi er selv engasjert i mange saker som er i vinden for tiden, og vi engasjerer publikum! Vil du bli en del av laget, og støtte oss som parti med å

Opposisjonen ble angrepet for alt vi sa

Tirsdag 9. januar stod et innlegg i ST fra Småbypartiet. Mitt ord om terror av befolkningen i gamle Snillfjord har tydeligvis opprørt mange. De fleste unntatt posisjonen skjønte hva jeg mente. Jeg har

Comments


bottom of page